CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN
Khi đã trở thành khách hàng của homevina.vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:
Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên homevina.vn
Sau khi một bất động sản đã được cho thuê hoặc bán thì khách hàng sẽ phải lưu lại các giấy tờ liên quan để Khách hàng có thể trả lại  trong vòng 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn, hoặc trong vòng 30 kể từ ngày ghi trên hoá đơn đối với các tài khoản thương mại.
Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, homevina.vn có thể tự đưa ra quyết định:
+ Di rời bất cứ niêm yết bất động sản
+ Chấm dứt thoả thuận
+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.
homevina.vn bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác.Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.
Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế, hoặc những phí chi trả khác được đề cập trong bản thoả thuận tại thời điểm ký kết hoặc trong tương lai, trong đó ngoại trừ đối với mọi loại thuế thu nhập của homevina.vn
Trừ khi có những thông báo đặc biệt về thời hạn, ngoài ra hợp đồng này sẽ có một thời hạn ban đầu là 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu ký kết.
Bản hợp đồng này sẽ tự động thay mới vào cuối của thời hạn ban đầu hoặc thời hạn tăng thêm trừ khi khách hàng thông báo với homevina.vn trong biên bản về ý định muốn kết thúc hợp đồng ít nhất 90 ngày đối với thời hạn ban đầu. homevina.vn có thể kết thúc bản hợp đồng này mà không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cản nào khi:
+ Bất cứ thời gian nào đối với bất cứ lý do nào bằng việc đưa cho khách hàng thời hạn 7 ngày ghi chú trong biên bản.
+ Nếu khi hết hạn thanh toán mà khách hàng vẫn không trả bất cứ tài khoản nào.
+ Nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản trong bản hợp đồng này và lại không sửa sai trong thời gian 7 ngày đã được thông báo dành cho những vi phạm hợp đồng.
+ Nếu khách hàng bị hoặc có nguy cơ bị phá sản, vỡ nợ hay phải đóng cửa công ty.
+ Nếu khách hàng chết, hay công ty tan rã hoặc sắp tan rã, công ty bị xoá tên hoặc bị chỉ định xoá tên.
Sau thời hạn ban đầu, khách hàng có thể kết thúc bản hợp đồng này, bằng việc thông báo cho homevina.vn thời hạn 90 ngày ghi chú trong biên bản.
Khách hàng đồng ý trả tất cả các tài khoản còn tồn đọng trong vòng 7 ngày trước khi hết hạn.